26/01/2024

Địa Lí Nông Lâm Thủy Sản Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .

Phần một. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐỊA LÍ NÔNG – LÂM – THỦY SẢN .

I. Quan niệm và vai trò

II. Đặc điểm

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông – lâm – thủy sản

IV. Vùng chuyên canh và vùng nông nghiệp

Phần hai. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH NÔNG – LÂM – THỦY SÂN VIỆT NAM

Chương 1. Tổng quan

I. Vai trò của nông – lâm – thủy sản trong nền kinh tế quốc dân.

II. Quy mô và tốc độ tăng trưởng

III. Cơ cấu ngành

Chương 2. Địa lí nông nghiệp..

I. Khái quát chung

II. Địa li ngành trồng trọt

III. Địa lí ngành chăn nuôi.

IV. Định hướng phát triển nông nghiệp đến năm 2020.

Chương 3. Địa lí lâm nghiệp

I. Khái quát chung

II. Thực trạng phát triển và phân bố..

III. Định hướng phát triển lãm nghiệp đến năm 2020

Chương 4. Địa lí thủy sản

I. Khái quát chung.

II. Thực trạng phát triển và phân bố

III. Định hướng phát triển thủy sản đến năm 2020

Phần ba. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP

I. Trung du và miền núi Bắc Bộ..

II. Đồng bằng sông Hồng

III. Bắc Trung Bộ

IV. Duyên hải Nam Trung Bộ.

V. Tây Nguyên

VI. Đông Nam Bộ

VII. Đồng bằng sông Cửu Long

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH