04/02/2024

Cây Vừng Kỹ Thuật Trồng Năng Suất Và Hiệu Quả Kinh Tế

MỤC LỤC

A. CÂY VỪNG

I. Giá trị kinh tế của cây vừng
II. Vài nét về tình hình sản xuất vừng trên thế giớ và trong nước ta
III. Vài nét về cơ sở sinh vật học của cây vừng
IV. Yêu cầu về sinh lý, sinh thái của cây vừng
V. Giống vùng

B. KỸ THUẬT TRỒNG VỪNG

I. Chọn và làm đất
II. Chế độ luân canh
III. Bón phân
IV. Thời vụ và cách gieo hạt
V. Chăm sóc
VI. Phòng trừ sâu bệnh
VII. Thu hoạch và bảo quản
VIII. Vài nét về hiệu quả kinh tế của sản xuất vừng
Tài liệu tham khảo